Strona główna   Ogłoszenia   Kontakt   


 Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

 Rekrutacja i wymagane
  dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Egzamin licencjacki - tezy

 Kontakt Harmonogram zajęć

 Terminy zajęć

 Rekrutacja i wymagane
  dokumenty

 Koszty studiów

 Ogłoszenia dla słuchaczy

 Kontakt Strona główna WT US

 Studia K-K
TEZY OGÓLNE DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO


1. Typologia postaw człowieka wobec Boga (ateizm, panteizm, agnostycyzm, deizm,
    formy teizmu)
2. Kreacjonizm chrześcijański wobec teorii ewolucji
3. Biblijne podstawy nauki o Trójcy Świętej
4. Obraz Chrystusa w Ewangeliach Synoptycznych
5. Rozumienie zmartwychwstania Chrystusa Pana
6. Współczesne koncepcje na temat grzechu pierworodnego
7. Duch Święty Dawcą łaski
8. Biblijne przekazy ustanowienia Eucharystii
9. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
10. Posługa Piotra w dialogu z prawosławiem i Kościołami poreformacyjnymi
11. Mariologia w Lumen Gentium
12. Kapłaństwo urzędowe i kapłaństwo wspólne Ludu Bożego
13. Eklezjalny status teologów świeckich
14. Duszpasterstwo sakramentalne w parafii
15. Biblijne podstawy sakramentu małżeństwa
16. Teologia aktu stworzenia
17. Rola Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym
18. Problematyka prawnej ochrony początku i długości życia człowieka
19. Punkty węzłowe eschatologii uniwersalnej (Paruzja, Zmartwychwstanie,
     Sąd Powszechny)
20. Teologia grzechu
21. Dialog międzyreligijny w dokumentach posoborowych
22. Chrześcijańskie rozumienie miłości
23. Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla Kościoła przełomu tysiącleci
24. Chrześcijańskie korzenie Europy
25. Chrześcijański wymiar nadziei

TEZY SPECJALISTYCZNE Z POSZCZEGÓLNYCH GRUP TEOLOGICZNYCH


I. Teologia biblijna: Stary i Nowy Testament
    1. Gatunki literackie w Biblii
    2. Historia w ujęciu autorów Pięcioksięgu
    3. Charakterystyczne cechy nauczania prorockiego
    4. Różnorodność oczekiwań mesjańskich w Biblii
    5. Księgi deuterokanoniczne i apokryfy
    6. Przypowieści o królestwie Bożym w Ewangeliach synoptycznych
    7. Tytuły chrystologiczne w Ewangelii wg św. Jana
    8. Apokaliptyka biblijna

II. Teologia dogmatyczna i fundamentalna
    1. Historyczne etapy kształtowania się pojęcia „osoby”
    2. Współczesne ujęcia dogmatu chrystologicznego
    3. Łaska a wolność
    4. Antropologia „imago Dei” w dialogu ekumenicznym
    5. Wyjątkowość chrześcijaństwa wśród religii świata
    6. Chrystusowe korzenie Kościoła
    7. Podstawowe typy moralności w religiach świata
    8. Urząd Nauczycielski Kościoła i jego nieomylność

III. Moralna, duchowości, Prawo
    1. Podmioty i sposoby wykonywania najwyższej władzy w Kościele
    2. Zwyczajna forma zawarcia małżeństwa
    3. Teleologiczna koncepcja etyki
    4. Etyka odpowiedzialności i dobro osoby jako norma moralna
    5. Koncepcja sumienia
    6. Jedność i wielość duchowości
    7. Komplementarność duchowości stanów życia
    8. Czy istnieje duchowość poza Kościołem?

IV. Patrystyczna, Historia Kościoła
    1. Tradycja i Pismo Święte od czasów apostolskich do św. Wincentego z Lerynu
        (+ przed 450r.)
    2. Chrystologia od Ojców Apostolskich do Soboru Chalcedońskiego w 451 r.
        z uwzględnieniem herezji
    3. Doktryna trynitarna od Ojców Apostolskich do św. Augustyna (+430 r.)
        z uwzględnieniem herezji
    4. Eklezjologia od Ojców Apostolskich do św. Augustyna (+430 r.)
    5. Prześladowanie chrześcijan w Imperium Rzymskim
    6. Chrześcijaństwo w czasach karolińskich
    7. Reforma katolicka w Europie Zachodniej (XVI-XVII w.)
    8. Sobór Watykański II

V. Psychologia, Pedagogika, Katechetyka, Pastoralna
    1. Katecheza jako miejsce i narzędzie inkulturacji
    2. Możliwości i ograniczenia realizacji procesu kształcenia w katechezie
    3. Komunikacyjne i teologiczne uwarunkowania partycypacji we Mszy Świętej
        transmitowanej za pośrednictwem radia i telewizji
    4. Rola małych grup kościelnych w duszpasterstwie Kościoła w Polsce
    5. Podmiotowe zadania osób świeckich w duszpasterstwie według Christifideles laici
    6. Koncepcja dojrzałości religijnej
    7. Zależności psychologiczno-pedagogiczne w kształtowaniu się obrazu Boga u dzieci
    8. Psychologiczne aspekty oceny racjonalności argumentacji religijnej

VI. Etyka i filozofia chrześcijańska
    1. Personalizm i biotechnokratyzm we współczesnej etyce
    2. Związek wolności z odpowiedzialnością badacza
    3. Intuicjonizm we współczesnej metaetyce
    4. Etyka ekologiczna według Konrada Lorenza
    5. Egzystencjalizm teistyczny i ateistyczny
    6. Twarz w filozofii dramatu Józefa Tischnera
    7. Istota Boga i jej poznawalność
    8. Postmodernistyczna koncepcja człowieka


Copyright © WT US Sekcja w Koszalinie 2012-2022 Design by Skrzat®